....ktoś....

160 tekstów – auto­rem jest ....ktoś.....

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 6 września 2015, 03:40

Przez ty­le lat za­daje so­bie jed­no py­tanie. Gdzie jest ta boz­ka18, i ten sens.

( Ci którzy pamiętają) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2015, 01:48

To, co jest w dolę wasze­go widze­nia, przez to obumarłem..
Wiec przesłanie do jeszcze żywych nie sta­raj­cie się tworzyć, ale daj­cie siebie tworzyć przez to 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 października 2013, 22:08

„żyjmy tylko chwilą”*

ten czas mi­niony
włosy roz­kocha­ne
czesze

w po­całun­ki
ba­wią się twe
ro­zis­krzo­ne oczy
twa gładka
skóra przemawia
szep­tem
dziw­na mową
„żyj­my tyl­ko chwilą”

do­tyk opuszków
dłoni lewej
stwarza róże
roz­wi­nięte
świeże

je­no Ty 
rwiesz pod
jas­nym niebem
tworząc słomiany
kapelusz

ze słodkim
uśmie­chem w noc
gwiazd stalowych
szepczesz…
„żyj­my tyl­ko chwilą”


ula­tując boso
w niepa­mięć
mą przeklętąTa­ma: 21.01.2013 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 21 stycznia 2013, 18:10

Kres

Kwiecie mój
ty umierasz
du­si, za­dusza Cię
ta jałowa ziemia
bez życiodajnego
deszczu, słońca
cienia


i tyl­ko dotykam
Cię my­mi opuszkami
a two­je ko­lory bledną
ogar­nia mnie lęk gdy być
przes­ta­niesz

i ciem­ność wtopi
się w mą duszę
sta­nie ot­wo­rem dro­ga
ku wie­czności

wy­silać będziemy
swe oczy
by prze­bić mrok
nies­kończo­ności

je­dynie tyl­ko Ty 
na no­wo pow­sta­niesz
z ziar­na os­tatku wykiełkujesz

wys­ta­wiając dla mnie
pośmier­tną klepsydrę


że żył, tworzył
za­duszał swą
jałową duszą 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 13 stycznia 2013, 15:51

życie

atak na słońce 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 grudnia 2012, 21:28

moja piękna pani

ty która
wo­nią napełniasz
i ciszę
krzy­kiem rozdzierasz

kładąc swą dłoń
tros­kli­wie na mej
oszro­nionej piersi

i
twe oczy
za­kocha­ne widzę
na­wet w mroku

eh
oglądać Cię
pragnę
tak tylko


śnić w niepamięci


nu­cić
w godzi­nie
bla­dej śmierci
„La mia bel­la signora” 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:01

Człowiek stworzo­ny jest do smut­ku, smu­tek is­tnieje dla człowieka, bo przez niego zos­tał ukształtowany 

myśl
zebrała 34 fiszki • 7 października 2012, 11:15

Dedykowa(N)e

nie przez
wier­sze umrę
mo­ja miła


lecz
z braku
twej miłości


która zaślepia
le­wa komorę
ser­ca


nie przez
wiersze!
znów powtarzam


lecz
z braku
twe­go ciała


twoich ust
czerwonych


i tej
twarzy skąpanej
w blasku


tyl­ko pustkę
wy­pat­rują me 
oczy


w przeszłości
od­najduję uśmiech
i tyl­ko tam
pragnę trwać
zawieszony


bo od­czu­wam
jak uwiera
w żeb­ro
Adama
ko­ra jabłoni


i czuję
dłonie twe
de­likat­ne
jak błądząoszalałe


nie po 
przez wiersze
umrę!


bo one
są zbyteczne
gdy jesteś


poez­jo
w lochach
czarnych 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 września 2012, 17:42

Sobota

po płynęła
strużka słów
niczym krwi
Ablowej


te słowa
przy­sięgi spopieliły
się Anty
zdradziecko
a jednak
go­towe do
obrony


dla postrachu
roz­strze­lano księżyc
w łunie
gwiazd spadających


tą ławkę
przestawiono
tak nie na
swo­je miejsce
zamalowana
odcieniem
wymiocin
słów
padających

i tylko
kpiny
wyrzuty
ukazują
miłość
bezzębnością
twarzy


bo tydzień
padł
z twych
ust że
był pusty


ta obrączka
uwierała
w palec
serdeczny
le­wej dłoni


mówię Ci
żegnam
po przez
zam­knięte usta


i
po przez
strużkę
krwi Ablowej

z al­taną
w tle 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 września 2012, 19:18

....ktoś....

Jemandzie good-bye twoich czułych spojrzeń które na wskroś nas przenikną Odtwórz Odtwórz CHCESZ TO MNIE KOPIUJ NIE MAM NIC PRZECIWKO, ALE ZADAJ SOBIE PYTANIE CZY ODNAJDUJESZ UKRYTY SEN W MOICH PROSTYCH SŁOWACH

Zeszyty
  • 1 – Czas- okaże łaskę je­dy­nie naszym słowom, a nas autorów pot­rak­tu­je bez­względnie

  • wielcy – Sztu­ka i seks to mają wspólne­go, że sta­no­wią sub­li­mację twórczej ener­gii. Dla­te­go też wy­my­kają się hierar­chi­zac­ji.

  • Wiersze – Poez­ja to naj­wyższa for­ma języ­ka, a nie naj­lep­sze słowa w naj­lep­szej ko­lej­ności

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

....ktoś....

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 maja 2018, 14:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

4 maja 2018, 13:20.Rodia sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

20 października 2015, 19:11.Rodia sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

8 września 2015, 12:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]